Voorwaarden scholing AG

Voorwaarden bij- en nascholing aantekening AG

Alle voorwaarden die voor de bij- en nascholing gelden, gelden ook voor de bij en nascholing voor de aantekening AG. De specifieke voorwaarden voor de aantekening AG worden hieronder vermeld.

De scholing zelf

Het gaat bij bij- en nascholing AG om beroepsspecifieke scholingsactiviteiten scholingsactiviteiten. Beroepsspecifieke scholingsactiviteiten zijn mogelijk in verschillende vormen (denk aan een (master)opleiding, (internationaal)congres, symposium, klinische les, refereeravond, cursus, training, studiedag).

Beroepsspecifieke scholingsactiviteiten voor de aantekening AG

De scholing is gericht op de patiënt-/cliëntgebonden beroepsuitoefening en voldoet aan onderstaande criteria:

  • De inhoud van de scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening voor de vaktherapeut met aantekening AG
  • De scholing is afgeleid van het beroepscompetentieprofiel vaktherapie én het beroepscompetentieprofiel van de vaktherapeut met aantekening AG
  • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar ten aanzien van kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot de antroposofische gezondheidszorg en inhoud daarvan
  • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de antroposofische gezondheidszorg
  • De scholing sluit aan bij de door de beroepsvereniging erkende richtlijnen én die van de NVV-AG
Voorbeelden van beroepsspecifieke scholingsactiviteiten AG zijn:
  • Congressen, nascholingen en workshops van het Lectoraat Antroposofische gezondheidszorg HSLeiden, de HSLeiden –Vaktherapie, Academie Antroposofische Gezondheidszorg, Herfstcongres, Conferentie van de sectie gezondheidszorg van de Antroposofische Vereniging in Nederland e.d.,
  • Cursussen en conferenties van Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst in Dornach Zwitserland, de Medische Sektion van de Algemeine Anthroposophische Gesellschaft (AAG) / General Antroposophical Society in Dornach Zwitserland, de Plastikschule in  Dornach Zwitserland
  • Studiedagen, workshops van de NVV-AG
  • Verdiepingen in o.a. dynamische oordeelsvorming, biografische processen en levensloop (opgebouwd in zevenjaarsfasen), het drie- en vierledige mensbeeld, Goetheaanse fenomenologie, zintuigleer, planetenprocessen, het impressionistisch werken met gestructureerde oefeningen waarin specifieke kwaliteiten van het kunstzinnig middel worden ingezet in relatie met een therapeutische doelstelling en andere karakteristieke antroposofische thema’s.
Accreditatie aanvragen

U hoeft als vaktherapeut-AG zelf geen accreditatie aan te vragen voor bij- en nascholing AG. 
Als de scholing vooraf geaccrediteerd is, dan is de accreditatie aangevraagd door de aanbieder. De aanbieder is ook verantwoordelijk voor het doorgeven van de deelnemers aan de scholing aan het Register Vaktherapie, daan hoeft u niets voor te doen.

Niet vooraf geaccrediteerde scholing AG dient u zelf te beoordelen op basis van de bovenstaande criteria. Als u van mening bent dat de scholing voldoet aan de accreditatie voorwaarden AG dan kunt u deze scholing opvoeren bij niet vooraf geaccrediteerde scholing. 

Invoeren scholing-AG in het elektronisch dossier
Vooraf geaccrediteerde scholing

Zoals hierboven al gemeld. Als er vooraf accreditatie is aangevraagd door de aanbieder van de scholing AG dan hoeft u verder niets te doen. De aanbieder is dan verantwoordelijk voor het doorgeven van uw deelname aan de scholing.
Heeft de aanbieder accreditatie aangevraagd voor zowel het Register Vaktherapie als de aantekening AG dan worden de accreditatiepunten ook op beide plekken toegekend.

Bijv. Een aanbieder van scholing AG vraagt accreditatie aan voor zowel het Register Vaktherapie als voor de aantekening AG voor 10 accreditatiepunten. Na de beoordeling worden voor de aantekening AG 10 accreditatiepunten toegekend en voor het Register Vaktherapie 6 accreditatiepunten. Dan wordt er bij invoering van uw deelnamen 6 punten toegevoegd bij voorafgeaccrediteerde scholing in het Register Vaktherapie en 10 punten bij voorafgeaccrediteerde scholing in bij de aantekening AG.

Niet vooraf geaccrediteerde scholing

Niet vooraf geaccrediteerde scholing AG dient u zelf te beoordelen op basis van de bovenstaande criteria. Als u van mening bent dat de scholing voldoet aan de accreditatie voorwaarden AG dan kunt u deze scholing opvoeren bij niet vooraf geaccrediteerde scholing bij de aantekening AG. Als u van mening bent dat de scholing ook voldoet aan de accreditatie voorwaarden voor het Register Vaktherapie dan kunt u de scholing ook opvoeren bij niet vooraf geaccrediteerde scholing in het Register Vaktherapie. Als bewijslast dient u een bewijs van deelname toe te voegen.
Meer informatie over het invoeren van niet geaccrediteerde scholing vindt u op de pagina veelgestelde vragen.