Voorwaarden registratie

Voorwaarden registratie

Voor toelating tot het Register Vaktherapie dient u een erkende opleiding tot vaktherapeut te hebben afgerond.

Gedurende de hele registratieperiode is het verplicht om lid (volledig lidmaatschap) te zijn van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging. Als u uw lidmaatschap opzegt, dan vervalt automatisch ook uw registratie.

De registratiebijdrage dient gedurende de hele registratie betaald te worden, ook als de (her)registratiedatum is uitgesteld.

De eerste registratieperiode duurt 5 jaar. In de eerste registratieperiode is vereist dat u in totaal 200 punten haalt. Deze punten zijn te halen met verplichte en facultatieve onderdelen. Uitgangspunt hierbij is een puntentelling gebaseerd op: 1 uur (studie)belasting = 1 punt. Aan activiteiten die extra voorbereidings- of afhandelingstijd vergen, worden extra punten toegekend. Punten voor scholing, supervisie, intervisie en overige activiteiten en werkervaring kunt u alleen opvoeren als de activiteit heeft plaatsgevonden binnen de lopende registratiefase.  
Scholing en activiteiten gedaan vóór de start van uw registratie in het register vaktherapie kunnen niet opgevoerd worden in het pe-dossier. Het behalen en noteren van de punten in het pe-dossier gaan in vanaf de startregistratiedatum.

Daarnaast moet u aantonen dat u tijdens de eerste registratieperiode aan de werkervaringseis heeft voldaan van in totaal 1600 uur. Dit komt overeen met een gemiddelde van 8 uur per week. Voor vrijgevestigde vaktherapeuten is dit gelijkgesteld aan gemiddeld 6 uur per week effectieve contacttijd. 

Een supervisietraject van minimaal 12 uur bij een door het Register Vaktherapie erkende supervisor is een verplicht onderdeel in de eerste registratiefase. 1 uur supervisie levert 4 punten op.

Ook het volgen van bij- en nascholing op post-hbo-niveau is een verplicht onderdeel. Leertherapie wordt gezien als bij- en nascholing.


Overzicht met alle registratie-eisen

Een volledig overzicht met de registratie-eisen zoals deze gelden kunt u hier vinden. Bent u 1 juli 2019 of later geregistreerd dan gelden er andere eisen. Bent u voor 1 juli 2019 geregistreerd? Dan moet u voldoen aan de eisen die op dat moment golden. Een aantal zaken zijn versoepeld per 1 juli 2019. 

 

Wat als u niet voldoet aan de eisen?

Als u in de eerste registratieperiode niet voldoet aan de eisen voor registratie, dan wordt u uitgeschreven uit het Register Vaktherapie. Vanaf 1 juli 2019 is er een dispensatieregeling. Hiermee is het mogelijk om een tijdelijke registratie te krijgen. In die periode krijgt u dan de gelegenheid om alsnog aan de geldende eisen te voldoen. 

Zie ook  eerste registratieperiode registratie-eisen