Werkervaring

Werkervaring

Als u geregistreerd bent, dan worden er eisen gesteld aan uw werkervaring tijdens de registratieperiode. 
 

Aantal uren

U dient gedurende het registratietraject tenminste 1600 uur (= 5 jaar x 8 uur x 40 werkweken) en gemiddeld minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als vaktherapeut. Voor vrijgevestigde vaktherapeuten geldt een equivalent van 6 cliëntgebonden uren (directe en indirecte uren).
 

Aard van de werkzaamheden

De bedoelde uren dienen in hoofdzaak betrekking te hebben op cliënt- of patiëntgebonden werkzaamheden zoals beschreven in het Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut

U hoeft niet werkzaam te zijn in de functie vaktherapeut. Het gaat erom dat u de eerder genoemde werkzaamheden uitvoert. Ook in dit geval moet er sprake zijn van cliëntgebonden werkzaamheden zoals beschreven in het Beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut.

Onder cliënt-/patiëntgebonden werkzaamheden wordt verstaan:

  • Directe tijd: dit is de tijd die u besteedt aan feitelijk onderzoek, behandeling en begeleiding van de patiënt/cliënt.
  • Indirecte tijd: dit is de tijd die u besteedt aan taken rond de feitelijke behandeling en begeleiding van de cliënt/patiënt, zoals het bijhouden van dossiers, contact met de verwijzer, overdracht, contact met ouders, leerkrachten, begeleiders van cliënten/patiënten en de reistijd die met deze activiteiten samenhangt.
  • Verhouding direct/indirect is 75% / 25%.
     

Bewijsvoering

Voor het aantonen van het aantal gewerkte uren gelden de volgende bepalingen:

Dienstverband

Een verklaring van uw werkgever of een eigen verklaring die is ondertekend door uw werkgever waaruit blijkt dat het opgegeven aantal uren daadwerkelijk is gewerkt. De verklaring heeft betrekking op het totale dienstverband of, als het dienstverband langer is dan de registratieperiode, over het dienstverband tijdens de registratieperiode.

Als u niet werkzaam bent in de functie vaktherapeut maar wel vaktherapeutische interventies inzet (bijvoorbeeld als schematherapeutisch medewerker of als ervaringsdeskundige), dan dient uw werkgever mede te verklaren dat minimaal 8 uur van uw werkzaamheden voldoen aan de eisen die gesteld worden aan werkervaring.
Klik hier voor een voorbeeld van een verklaring.
Klik hier voor een word document voor werkgever te gebruiken

Vrijgevestigd of zelfstandig

Werkervaring kun je invoeren tijdens een aanvraag voor herregistratie, dus pas op het einde van je registratietermijn.

Gebruik daarvoor dit overzicht.

Voeg verder toe:

Een eigen verklaring af te geven over de betrokken registratieperiode en te onderbouwen door middel van een accountantsverklaring, verrichtingen-/urenregistratie of jaarrekeningen.

Voor een eigen praktijk geldt minimaal: 

  • Jaarcijfers van minimaal 3 jaar of belastingaangiftes van minimaal 3 jaar of;
  • Accountantsverklaring met daarin vermeld dat de geregistreerde over minimaal 3 jaar recht heeft gehad op zelfstandigenaftrek of het aantal uren dat is gewerkt (op basis van de aangeleverde cijfers van de geregistreerde).

Directe tijd kunt u onderbouwen middels facturen, declaraties of een accountantsverklaring. Indirecte tijd kunt u onderbouwen met een verrichtingen- of urenregistratie. Bij groepstherapie zal de verhouding directe tijd en indirecte tijd anders zijn dan bij individuele therapie omdat er over meer cliënten (terug)gerapporteerd moet worden. Zaken als financiële administratie, werving van nieuwe cliënten, netwerken, marketing, visitatie, bij- en nascholing vallen niet onder indirecte tijd, maar onder overhead.

Zie ook  werkervaring eisen werkervaring