Voorwaarden registratie

Voor toelating tot het Register Vaktherapie dient u een erkende opleiding tot vaktherapeut te hebben afgerond.

Gedurende de hele registratieperiode is het verplicht om lid (volledig lidmaatschap) te zijn van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging. ‚ÄčAls u uw lidmaatschap opzegt, dan vervalt automatisch ook uw registratie.

De registratiebijdrage dient gedurende de hele registratie betaald te worden, ook als de (her)registratiedatum is uitgesteld.

De eerste registratieperiode duurt 5 jaar. In de eerste registratieperiode is vereist dat u in totaal 200 punten haalt. Deze punten zijn te halen met verplichte en facultatieve onderdelen. Uitgangspunt hierbij is een puntentelling gebaseerd op: 1 uur (studie)belasting = 1 punt. Aan activiteiten die extra voorbereidings- of afhandelingstijd vergen, worden extra punten toegekend. Punten voor scholing, supervisie, intervisie en overige activiteiten en werkervaring kunt u alleen opvoeren als de activiteit heeft plaatsgevonden binnen de lopende registratiefase.  

Daarnaast moet u aantonen dat u tijdens de eerste registratieperiode aan de werkervaringseis heeft voldaan van in totaal 1600 uur. Dit komt overeen met een gemiddelde van 8 uur per week. Voor vrijgevestigde vaktherapeuten is dit gelijkgesteld aan gemiddeld 6 uur per week effectieve contacttijd. 

Een supervisietraject van minimaal 12 uur bij een door het Register Vaktherapie erkende supervisor is een verplicht onderdeel in de eerste registratiefase. 1 uur supervisie levert 4 punten op.

Ook het volgen van bij- en nascholing op post-hbo-niveau is een verplicht onderdeel. Leertherapie wordt gezien als bij- en nascholing.


Overzicht met alle registratie-eisen

Een volledig overzicht met de registratie-eisen zoals deze gelden kunt u hier vinden. Bent u 1 juli 2019 of later geregistreerd dan gelden er andere eisen. Bent u voor 1 juli 2019 geregistreerd? Dan moet u voldoen aan de eisen die op dat moment golden. Een aantal zaken zijn versoepeld per 1 juli 2019. 

 

Wat als u niet voldoet aan de eisen?

Als u in de eerste registratieperiode niet voldoet aan de eisen voor registratie, dan wordt u uitgeschreven uit het Register Vaktherapie. Vanaf 1 juli 2019 is er een dispensatieregeling. Hiermee is het mogelijk om een tijdelijke registratie te krijgen. In die periode krijgt u dan de gelegenheid om alsnog aan de geldende eisen te voldoen.