Regeling dispensatie- en herintreding

 

Dispensatieregeling

De dispensatieregeling is voor vaktherapeuten die de afgelopen registratieperiode geen of onvoldoende werkervaring hebben opgedaan en al dan niet voldoende registratiepunten hebben behaald. Met de dispensatieregeling kunt u als vaktherapeut een tijdelijke periodieke registratie (uitstel) krijgen van één tot maximaal twee jaar.

Redenen hiervoor kunnen o.a. zijn ontslag, ziekte of andere vormen van overmacht, een promotieonderzoek of een sabatical.

We onderscheiden twee groepen: 

  • Vaktherapeuten die hetzij niet aan de eis van werkervaring voldoen, hetzij niet het aantal vereiste van 200 registratiepunten behaald hebben (groep 1).
  • Vaktherapeuten die niet aan de eis van werkervaring voldoen EN niet het aantal vereiste van 200 registratiepunten behaald hebben (groep 2).

Als vaktherapeut vraagt u door een beroep te doen op deze regeling een tijdelijke periodieke registratie aan. U krijgt hiermee één tot twee jaar respijt om alsnog te voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria (werkervaring / deskundigheidsbevorderende activiteiten). De periode waarbinnen de activiteiten moeten worden uitgevoerd is één jaar bij vaktherapeuten in groep 1 en twee jaar bij vaktherapeuten uit groep 2.

Verplicht is de voor de aanvraag noodzakelijke informatie in een plan van aanpak in te vullen en toe te voegen als bijlage.

Het plan van aanpak beschrijft:

  • hoe het tekort aan uren werkervaring gecompenseerd gaat worden (minimaal 320 uur bij 1 jaar en minimaal 640 uur patiënt/cliëntgebonden uren bij twee jaar) en/of
  • hoe de ontbrekende punten gehaald gaan worden.

Een vaktherapeut die gebruik wil maken van deze regeling geeft in het digitaal portfolio aan dat hij gebruik wil maken van de dispensatieregeling en uitstel wil aanvragen. De vaktherapeut werkt zijn digitaal dossier bij en zorgt ervoor dat al het benodigde bewijsmateriaal als bijlage geüpload is. Verplicht is de voor de aanvraag noodzakelijke informatie in een formulier in te vullen en toe te voegen als bijlage. Het formulier is opgenomen in het digitaal dossier en onderaan deze pagina te downloaden.

LET OP: aan het aanvragen van dispensatie zijn kosten verbonden. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de factuur voor de dispensatieregeling betaald is. Voor de hoogte van de kosten zie Kosten en facturatie.

Aanvraagformulier (plan van aanpak) dispensatieregeling
 

Herintredersregeling

De herintredersregeling is voor vaktherapeuten die eerder geregistreerd waren in fase 2 of later, maar om wat voor reden dan ook niet meer staan ingeschreven. Hetzij omdat ze zich zelf hebben uitgeschreven, hetzij omdat ze niet voldeden en zich niet opnieuw hebben ingeschreven.

De vaktherapeut die gebruik wil maken van de herintredersregeling neemt contact op met het Register Vaktherapie via info@registervaktherapie.nl met het verzoek om gebruik te mogen maken van de herintredersregeling. Er wordt dan een tijdelijk digitaal dossier voor het aangemaakt binnen PE-online. In dit digitale dossier vult de aanvrager de volgende informatie in:

  • Werkervaring sinds uitschrijving uit het Register Vaktherapie
  • Activiteiten deskundigheidsbevordering die voldoen aan de eisen van het Register Vaktherapie uitgevoerd of gevolgd sinds uitschrijving uit het Register Vaktherapie.
  • Activiteiten op het gebied van supervisie of intervisie sinds uitschrijving uit het Register Vaktherapie

Als de aanvrager alle informatie en de bijbehorende bewijslast heeft ingevuld dient hij via het digitaal dossier een aanvraag tot herregistratie in. Er wordt een bevestiging van ontvangst met een factuur voor de kosten verstuurd nadat vastgesteld is dat de aanvraag volledig is ingevuld. Na ontvangst van de betaling wordt de aanvraag door een beoordelingscommissie aan de hand van de beoordelingscriteria beoordeeld.

LET OP: aan het gebruik van de herintredersregeling zijn kosten verbonden. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de factuur voor de herintredersregeling betaald is. Voor de hoogte van de kosten zie Kosten en facturatie.