Register vaktherapie

Voorwaarden aanvraag status 'geaccrediteerd aanbieder'

 

Behalve de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor een op zichzelf staande bij- of nascholingsactiviteit, is het voor opleidingsinstellingen mogelijk om de status te krijgen van 'geaccrediteerd aanbieder'. Alle aangeboden bij- en nascholing van een aanbieder met deze status wordt automatisch geaccrediteerd na het via het aanvraagformulier melden van een bij- of nascholingsactiviteit. Dit uiteraard alleen indien de aangeboden scholing voldoet aan de accreditatievoorwaarden voor bij- en nascholing.

De status van 'geaccrediteerd aanbieder' wordt steeds verleend voor een periode van drie jaar. Daarna moet de accreditatiestatus opnieuw worden aangevraagd.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten aanbieders aan minimaal één van de volgende criteria voldoen:

  1. Door de FVB erkend als initiële opleidingen;
  2. Bij de Stichting Post HBO (SPHBO) geregistreerd (Registeropleidingen);
  3. Biedt reeds aan andere beroepsgroepen in de GGZ (of andere werkvelden waar vaktherapeuten werkzaam zijn) geaccrediteerde nascholing aan;
  4. Erkend als GGZ opleidingsinstelling;
  5. Erkend als GZ opleidingsinstelling.

Daarnaast moet de aanbieder in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag aantoonbaar minimaal drie cursussen hebben aangeboden en uitgevoerd, (mede) gericht op de doelgroep vaktherapeuten.

Geaccrediteerde aanbieders kunnen kiezen tussen twee kostenstructuren:

  • €300 voor de hele accreditatieperiode van 3 jaar; in dat geval worden alle bij- en nascholingsactiviteiten in die periode verder kosteloos gemeld;
  • €35 per aanmelding van een bij- en nascholingsactiviteit.

De status als 'geaccrediteerd aanbieder' kan door middel van een onderbouwde aanvraag worden ingediend bij het Register Vaktherapie, ter attentie van de accreditatiecommissie: aanbieder@registervaktherapie.nl.

N.B. Alle bij- en nascholing die wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van de FVB of een van de aangesloten beroepsverenigingen wordt automatisch geaccrediteerd, mits deze van tevoren wordt aangemeld.

Wilt u accreditatie aanvragen voor de bij- of nascholing zelf? Kijk dan bij de Accreditatievoorwaarden bij- en nascholing

Instructie voor geaccrediteerde aanbieders (inclusief aangesloten beroepsorganisaties) die een aanvraag willen indienen voor de accreditatie van een lezingen/referatencyclus

Reeds geaccreditateerde aanbieders

- GITP PAO

Bij- en nascholingsinstituut op het gebied van gedragswetenschappen, bestemd voor professionals in zorg en onderwijs.

- Leerkring GGNet

Studiemiddagen en Symposia voor de leerkring en het GNOON.

- De Viersprong

Landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek.

- RINO Groep Utrecht

Opleidingen, cursussen, trainingen GGZ

- RINO Amsterdam

De RINO Amsterdam is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de GGZ en aangrenzende terreinen. De RINO biedt een enorme verscheidenheid aan cursussen over elk denkbaar GGZ-onderwerp, variërend van eendaagse workshops tot vierjarige postdoctorale beroepsopleidingen.

- Accare Opleidingen

Accare is een organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verzorgt bij- en nascholing voor professionals in dit werkveld.

- ProPersona

ProPersona is een organisatie op het gebied van geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassenen met psychische en psychiatrische problemen.

- FORTIOR

Bij- en nascholingsbureau op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsbeperking zoals een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis.

- FocusCentrum Aaffien de Vries

Bij het FocusCentrum worden cursussen aangeboden op het gebied van Focusing. Zowel inleidende cursussen als vervolgcursussen en opleiding tot focusbegeleider en focustrainer.

- KenVaK

De kenniskring kennisontwikkeling vaktherapieën (KenVaK) is een kenniskring gericht op het vergroten van de kennis omtrent vaktherapieën. KenVaK is een nationaal samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool, Hogeschool Utrecht, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Codarts Rotterdam en Stenden Hogeschool.

- Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Euregionaal Congresburo en dochteronderneming Centrum voor Educatie en Supervisie zijn een CRKBO-geregistreerde aanbieder van bij- en nascholing voor HBO- en academisch opgeleide professionals in de GGZ, jeugdzorg, (L)VG-zorg en leerlingenzorg.

-See True Mindfulness

SeeTrue is gespecialiseerd in het verzorgen van deze 3de generatie gedragstherapieën en heeft hier al meer dan 5 jaar ervaring mee. SeeTrue heeft inmiddels al meer dan 50 MBCT EN Act opleidingen verzorgd en meer dan 1000 mensen opgeleid. De docenten hebben allen ruime werkervaring in de gezondheidszorg, met name de geestelijke gezondheidszorg. De docenten  zijn ervaren in het gebruik van MBCT bij psychische en psychiatrische problematiek. Daarnaast hebben al onze docenten zich middels specifieke scholing bekwaamt in het doorgronden van de MBCT. Hierbij hebben ze onderwijs gehad van de experts op het gebied van de MBCT uit binnen- en buitenland.

- GGZ Breburg

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. Wij bieden de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven.

- NHL Stenden Hogeschool

 

- KinderFocusCentrumNederland

 

- Van Genderen Opleidingen BV

Organisatie van zowel basiscursussen als gespecialiseerde vervolgcursussen en workshops op het gebied van Schematherapie. De cursussen richten zich op vaktherapeuten en andere zorgprofessionals, die individueel of in groepen werken met volwassenen of met adolescenten.

- Land van Rouw

 

- GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een initatief van en voor GGZ instellingen die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare e-learning ontwikkelingen voor zorgprofessionals.

- BivT

Het 'Bijscholing instituut voor Therapeuten (BivT)' wil de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren door het aanbieden van praktijkgerichte bijscholingen. BivT faciliteert op het gebied van de integratieve therapeutische-, psychologische- en coaching gerichte praktijk professionaliseringsdagen voor zowel de alternatieve-, complementaire- en reguliere gezondheidszorg. De praktijkgerichte professionaliseringsbijscholingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, methodieke ontwikkelingen en de daarbij noodzakelijke theoretische kennis op HBO/WO niveau. BivT richt zich op het faciliteren van toonaangevende specialisaties van ervaren zorgverleners die een passie hebben ontwikkeld met als doel deze kennis over te dragen aan haar collega’s om een gedreven en deskundige behandeling te kunnen uitdragen.

- GGZWNB

 
   
   

- RGOc

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitaur Medisch Centrum Groningen en de GGZ-instellingen GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis, Dimence en Mediant met als doel wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van psychiatrische behandeling. Het traingscentrum van het RGOc, de RGOc Academie, biedt onderzoekers en behandelaren trainingen, (na)scholingen en symposia die aansluiten bijhet onderzoek in de RGOc regio om verbetering en ontwikkeling van zorg en behandeling mogelijk te maken.

- ArtMoves

Wat is ArtMoves?
ArtMoves organiseert inhoudelijke workshops voor en door vaktherapeuten waarbij het samenwerken tussen de verschillende disciplines centraal staat: hoe werk je als danstherapeut en beeldend therapeut samen, wat kun jij als muziektherapeut samen met de psychomotorische therapeut ontwikkelen voor je clienten?
Daarnaast is ArtMoves een broeikast voor vaktherapeuten waarin je kunt experimenteren en uitwisselen met je collega’s over de methode of werkvorm die jij ontwikkeld hebt.
Ook als student ben je meer dan welkom om deel te nemen en jouw ervaringen in te brengen.

http://vaktherapiedans.nl/artmoves-visie/

- Nederlandse Academie voor Psychotherapie

Omschrijving

- Marianne Verfaille

Marianne Verfaille verzorgt via haar eigen bedrijf 'Marianne Verf' bij-en nascholing voor vaktherapeuten en andere zorgprofessionals. Zij is senior geregistreerd beeldend therapeut, supervisor en als enige in Nederland geregistreerd MBT-vaktherapeut.


- Mutsaers Stichting

 

- Dimence Groep

De Dimence Groep biedt geestelijk gezondheiszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de patiënt en cliënt. De zorg is ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers inspelen. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen.

- Academie voor Schematherapie

De Academie voor Schematherapie biedt basiscursussen, vervolgcursussen en workshops voor (vak)therapeuten, psychologen en anderen die met individuele en groepsschematherapie te maken krijgen. Daarnaast biedt de Academie schematherapeutische supervisie en leertherapie, ook voor vaktherapeuten.

- De Theraplay Academie

 De theraplay Academie biedt basis-en vervolgtrainingen op het gebied van Theraplay, alsmede het complete opleidingsprogramma (incl. supervisie) zoals dat wordt voorgeschreven door het Amerikaanse Theraplay®Institute. Daarnaast worden er aan Theraplay gerelateerde training verzorgd, zoals DDP (hechtingsgerichte gezinstherapie) en het Nurture & Play Programma. Meer informatie is te vinden op www.detheraplayacedemie.nl. Voor vragen kunt u terecht bij info@theraplay.nl

- StudieArena

StudieArena is het centrum voor kennisuitwisseling in de langdurige zorg. StudieArena organiseert uiteenlopende studiedagen, congressen en trainingen over thema's als bewegen, activeren, eten en drinken, inzet van muziek, palliatieve zorg en complementaie zorg. Met oog voor welzijn in de langdurige zorg.